menu 0

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou nedílnou součástí kupních smluv mezi společností NESIA trade s.r.o., IČ: 35740990, se sídlem Brezová 2826/4B, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícími v postavení spotřebitelů na straně druhé a upravují smluvní vztahy vzniklé mezi nimi při nákupu zboží prodávajícího.

2. VOP se aplikují na každou smlouvu, kterou prodávající s kupujícím uzavře. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky platí jen tehdy, jsou-li prodávajícím písemně potvrzeny.

3. Smluvní strany vylučují pro případ uzavírání kupní smlouvy použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že kupní smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

II. Katalogy, vzorky, ceny a doklady vztahující se ke zboží

1. Nabídka výrobků prodávajícího vychází z platných katalogů, vzorků prezentovaných na výstavách, prodejnách prodávajícího nebo zaslaných na vyžádání kupujícímu.

2. Ceníky prezentované na výstavách nebo zaslané na vyžádání kupujícímu, jsou ceny smluvní. Pro prodávajícího jsou tyto ceny závazné v době platnosti ceníků nebo po deklarovanou dobu trvání akce nebo po dobu platnosti cenové nabídky zaslané kupujícímu.

3. Ceny jsou uváděny bez DPH v příslušné měně, kterou stanoví prodávající pro prodej v každé jednotlivé zemi, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu včetně DPH. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky se k ceně připočítává DPH ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČO, DIČ a potvrdí umístění zboží v EU.

4. Zboží bude kupujícímu dodáno v souladu s kupní smlouvou do místa uvedeného v objednávce, spolu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“, který jsou povinni dodržovat všichni uživatelé výrobků prodávajícího, jinak ztrácí nárok na reklamaci vad zboží.

5. Kupující je povinen důsledně dodržovat pokyny uvedené v „Návodu k používání“ a „Návodu k ošetřování“

III. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

1. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem.

2. V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

3. Nepomine-li zásah Vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

4. Prodávající předává zboží kupujícímu v místě, které je určeno ve smlouvě.

5. V případě, že kupující nedostaví a nepřevezme ve sjednaném termínu dopravované zboží, je povinen zaplatit náklady spojené s každou další přepravou.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího následujícím okamžikem, a to tím, který nastane dříve: - okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího – předáním zboží prvnímu dopravci pověřenému kupujícím

IV. Výhrada vlastnického práva

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet prodávajícího.

2. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího již při jeho převzetí.

3. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména je prodávat, převádět na třetí osoby nebo jej, jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo).

V. Reklamace, záruční lhůty

1. U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případná viditelná poškození vzniklá přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží je kupující povinen neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen o zjištěných vadách bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího.

2. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku a reklamačního řádu prodávajícího.

3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě kdy:

5. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné odchylky v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů a přirozeným stárnutím.

6. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, je kupující povinen uhradit prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním dle reklamačního řádu prodávajícího.

VI. Další ujednání

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

VII. Rozhodné právo, příslušnost soudu

1. Rozhodným právem je právo České republiky.

2. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

3. Místní a věcná příslušnost soudu se řídí podle občanského soudního řádu.

4. Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu s občanským zákoníkem, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články VOP však zůstávají nedotčeny.

VIII. Závěrečná ustanovení a platnost

1. V případě existence různých znění VOP platí znění, platné v den odeslání objednávky prodávajícího.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 30. září 2019.