menu 0

CERTIFIKÁTY

FSC 100%

FSC 100%
Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.

FSC je anglická zkratka pro Forest Stewardship Council, což v překladu do češtiny znamená Rada pro správu lesa.

FSC je nevládní nezisková organizace, která podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy. V rámci FSC existuje mezinárodní systém certifikace lesů a dřevozpracujících podniků. Uvidíte-li na výrobku logo FSC, znamená to, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním obyvatelům.


ISO 9001:2015

Vybudovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí své procesy s cílem naplnit požadavky zákazníka a požadavky organizace kladené na interní procesy.

Při možném nebo skutečném výskytu neshodného produktu a jeho případnému dodání zákazníkovi je v QMS nastartován proces, který zjistí příčiny neshodného produktu, realizuje vhodná opatření, sleduje účinnost těchto opatření, a tímto zamezí výskytu neshodných produktů.


Certifikát od společnosti INTERSEROH

Tento certifikát osvědčuje, že naši dodavatelé splňují požadavky nařízení o ekologické likvidaci odpadů a že všechny přepravní obaly a obaly produktů mohou být řádně recyklovány a likvidovány s využitím partnerů společnosti INTERSEROH Dienstleistungs GmbH.